Taxa pe VICIU, restituită în bugetul Ministerului Sănătății: Beneficii palpabile sănătății publice din România

taxa de viciu FOTO: Pexels @jéshoots
Restrituirea taxei de viciu, benefică pentru sănătate. Subfinanțarea sistemului de sănătate din România are consecințe dramatice.

"În temeiul prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată,  în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

În numele inițiatorilor,

Adrian WIENER

Deputat

Alianța USR PLUS

EXPUNERE DE MOTIVE

Cu o alocare de sub 6% din PIB, la jumătatea mediei UE, sistemul public de sănătate din România este subfinanțat iar rezultatele sunt dramatice. Infrastructura de sănătate este inadecvată, cu clădiri vechi, pe alocuri insalubre, cu circuite improprii, cu autorizații de funcționare temporare și planuri de conformare perpetue; dotare precară, personal insuficient, materiale sanitare puține și de slabă calitate. Mai mult, finanțarea este din surse multiple, impredictibile, veniturile proprii ale ministerului sănătății fiind o proporție prea mică din ansamblul bugetului.

Programele Naționale, Subprogramele și Acțiunile Prioritare sunt finanțate fără predictibilitate de la an la an deși adresează probleme majore de sănătate publică. 

Prin OUG 114/2018 “taxa pe viciu” nu mai ajunge în bugetul Ministerului Sănătății ci la Ministerul Finanțelor Publice iar alocările spre programele de sănătate sunt la concurență cu alte priorități bugetare. 

Prin această propunere legislativă, propunem revenirea la starea de fapt anterioară OUG 114/2018 privind constituirea taxei pentru sănătate ca venituri proprii ale Ministerului Sănătății și indicarea obiectivelor de finanțare din această taxă:

Finanțarea programelor Naționale și a Subprogramelor de Sănătate precum și a Actiunilor Prioritare prin transferuri către Fondul Național unic de Sănătate Transferuri de capital în vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală pentru dotarea spitalelor, reabilitarea infrastructurii unor spitale prin efectuarea lucrărilor de reparații capitale și consolidări și instalații aferente.

Considerăm că o creștere a independenței financiare a Ministerului Sănătății, o creștere a bugetului alocat obiectivelor enunțate este de natură să aducă beneficii palpabile sănătății publice din Romănia.

Considerăm că asigurarea respectărilor prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat se poate realiza și prin păstrarea taxei pe viciu ca venit propriu al Ministerului Sănătății. De asemenea restituirea, la solicitarea operatorului economic a accizelor plătite la bugetul de stat, reținute pentru băuturile alcoolice și produsele de tutun retrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare se poate face prin modificări corespunzătoare subsecvente.

În același timp, colectarea taxei pe viciu direct în bugetul Ministerului Sănătății permite o mai bună trasabilitate a destinației fondurilor, evitând pe viitor acțiuni în instanță prin care contribuabilii solicită returnarea contribuțiilor virate la bugetul de stat. Instanțele de judecată s-au pronunțat deja, prin sentințe  civile, pe spețe similare, în sensul restituiri sumelor, motivând lipsa de trasabilitate a destinației fondurilor.

În numele inițiatorilor,

Adrian WIENER

Deputat

Uniunea Salvați România

Lege

pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată,  în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articolul 1. - Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată,  în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează, începând cu data de 01.01.2022:

”După TITLUL X: Asigurări voluntare de sănătate, se introduce TITLUL XI: Finanţarea unor cheltuieli de sănătate, cu următorul conținut:

Art. 367

În scopul combaterii consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice, altele decât vinul şi berea, prevăzute în prezenta lege, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, se instituie unele contribuţii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii.

Art. 368

Veniturile prevăzute la art. 367, gestionate de Ministerul Sănătăţii, sunt folosite pentru:

a)investiţii în infrastructură şi dotări la unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi la spitalele publice din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, în condiţiile stabilite la art. 198 alin. (1);

b)finanţarea programelor naţionale de sănătate;

c)sume alocate prin transfer în bugetul fondului pentru servicii medicale sau medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 369

(1)În aplicarea prevederilor art. 367 şi 368 se stabilesc următoarele măsuri:

a)persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar produse din tutun prelucrat contribuie astfel:

1.pentru ţigarete, cu suma de 47,38 lei/1.000 de ţigarete;

2.pentru ţigări şi ţigări de foi, cu suma de 47,38 lei/1.000 de bucăţi;

3.pentru tutun destinat fumatului, cu suma de 61,59 lei/kg;

b)persoanele juridice care produc, importă sau achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Codul fiscal, contribuie cu suma de 947,60 lei/hectolitru alcool pur;

c)persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 12% din valoarea acestor încasări, după deducerea taxei pe valoarea adăugată.

(2)Nivelul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se aplică de la data de 1 ianuarie 2023. Nivelul contribuţiilor se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul actualizat al contribuţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 20 octombrie a fiecărui an.

(3)După actualizarea prevăzută la alin. (2), nivelul contribuţiilor exprimate în lei se rotunjeşte la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5 şi prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.

Art. 370

Contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. c) se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Art. 371

(1)Contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) şi b) se virează, la termenul pentru plata accizelor prevăzut în Codul fiscal, în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.

(2)Contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) şi b) încasate în vamă la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.

(3)Contribuţia prevăzută la art. 369 alin. (1) lit. c) se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piaţa internă.

(4)Pentru neplata la scadenţă a contribuţiilor se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Codului de procedură fiscală.

(5)Contribuţiile prevăzute la art. 369 alin. (1) se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(6)Sumele prevăzute la alin. (1)-(4) se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, la datele de 1 şi 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii detaliate potrivit clasificaţiei bugetare aplicabile conturilor colectoare prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 372

(1)Veniturilor şi cheltuielilor prevăzute la art. 367 şi 368 li se aplică prevederile referitoare la bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor activităţi, instituite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului titlu în anexele aprobate pe anul 2022 Ministerului Sănătăţii.

Art. 373

(1)Contribuţiile pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate rămase la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(2)Disponibilităţile temporare din contribuţiile constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii se păstrează la Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobândă în condiţiile stabilite prin convenţia încheiată între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 374

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme de aplicare a prezentului titlu.”

Articolul 2. - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică  după cum urmează, începând cu data de 01.01.2023:

”La CAPITOLUL III: Modificarea şi completarea unor acte normative, art. 56 se abrogă.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată", sfârșit de comunicat de presa al Parlamentului României, în proiectul inițiat de Adrian Wiener.

Vezi și: Legea etichetei Nutri-Score. Wiener, APEL: Riscul nutrițional, cel mai mare risc din Europa

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


DC Media Group Audience

Ştiri Recomandate

Cum recunoști un AVC. Semnele la care să fii atent
Ce este și când este indicată vertebroplastia?
Iti place noua modalitate de votare pe dcmedical.ro?
pixel